עיכוב הליכים

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

עיכוב הליכים משמעו כי ההליכים המשפטיים כנגד החייב: תביעות בבתי משפט או ההליכים שננקטים בהוצאה לפועל נעצרים.

יש לשים לב, עיכוב אינו ביטול (כמו בקשה לביטול עיקול חשבון בנק). עיכוב משמעו עצירה זמנית או קבועה, כאשר בסוף תקופת העיכוב נקבע האם ההליכים נמשכים או מתבטלים, כגון בגין קבלת הפטר.

אנשים רבים מתבלבלים בין עיכוב הליכים לבין ביטול הליכים, אנו ננסה לעמוד על ההבדלים החשובים בין המקרים. 

כבר עתה נסייג ונאמר כי אנו ממליצים להסתייע בעורך דין וכי הדברים האמורים נועדו לשם מתן מושג כללי וראשוני בלבד. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

עיכוב הליכים בהוצאה לפועל

ככלל לא ניתן לעתור לעיכוב הליכים גורף בהוצאה לפועל כי משמעו בפועל עצירת יכולת הגבייה של החוב, המגיע לזוכה בתיק.

מתי כן זה אפשרי? כאשר מוגשת התנגדות או בקשה בטענת פרעתי - במקרים אלה, החייב כופר בחוב ולכן ראוי כי עד לבירור מעמיק של טענת החייב, לא ינקטו הליכים נוספים במסגרת תיק ההוצאה לפועל.

שימת הלב, כי ההתנגדות צריכה להיות מוגשת במועד החוקי כפי שקבוע באזהרה, שאם לא כן, הסמכות לעכב את ההליכים תיהיה לרשם בית המשפט אשר דן בהתנגדות, בדונו בבקשה להארכת מועד להגשת התנגדות. נסביר:

כאשר מוגשת התנגדות במועד, יש עיכוב הליכים מיד בתיק ההוצאה לפועל. כאשר החייב מגיש התנגדות בחלוף המועד החוקי, עליו להגיש יחד עם בקשתו בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות.

הן הבקשה והן ההתנגדות מועברות לבית המשפט ולו הסמכות לעכב את הליכי ההוצאה לפועל כולם או חלקם.

כאשר מתקבלת בקשה לאיחוד תיקים ניתן עיכוב הליכים בכל התיקים הנכללים באיחוד

מקרה נוסף, של עיכוב הליכים גורף הינו בהינתן צו כינוס, כאשר החייב מצוי בהליכי פשיטת רגל.

כאשר עסקינן בתיק הוצאה לפועל, קיים מקרה נוסף בו ינתן עיכוב הליכים בתיק, זה כאשר לחייב יש הסכם עם הזוכה, לתשלום החוב בתשלומים, במקרה זה, אין הגיון בהמשך הליכי גבייה בתיק, והתיק יועבר לסטטוס "תיק בהסדר" ללא אפשרות לפעול בתיק ההוצאה לפועל מטעם הזוכה. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

עיכוב הליכים בפשיטת רגל

כידוע, הליכי פשיטת רגל נפתחים בצו כינוס, הכולל עיכוב כל ההליכים המשפטיים כנגד החייב: ס' 22 לפקודת פשיטת רגל:

"משהוגשה הבקשה רשאי בית המשפט לעכב כל תובענה, הוצאה לפועל ואמצעי אחר על פי דין נגד החייב..."

שימת הלב, כי כאן מדובר בעיכוב כללי של כל הליך גבייה ו/או משפטי המתנהל כנגד החייב, לרבות הליכי גבייה מנהלית.

כל עוד הליך פשיטת הרגל לא בוטל וצו הכינוס בתוקף כל הליכי הגבייה כנגד החייב ינקטו במסגרת כונס הנכסים הרשמי ובית המשפט המחוזי הדן בפשיטת הרגל של החייב. כל חריג בעניין מצריך את אישורו של בית המשפט המחוזי.

בסופם של הליכי פשיטת הרגל, עתיד החייב לקבל הפטר מחובותיו ואז יתבטלו לגמרי כל ההליכים אשר עוכבו בשעתו, והחייב יפתח דף חדש, לאחר שנמחקו כל חובותיו.

שימת הלב כי ההפטר יכול על חובות שעילתן נוצרה על למועד צו הכינוס. 

 

עיכוב הליכים חלקי

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, לעיתים ניתן עיכוב הליכים על הליך אחד או מספר הליכים, בניגוד לעיכוב הליכים גורף. 

לדוגמה, חייב בתיק הוצאה לפועל יכול לעתור לעיכוב הליך מסוג "עיקול מטלטלין", כאשר לדעתו קיימות נסיבות בהן אין הזוכה בתיק ההוצאה לפועל רשאי להטיל עיקול על מיטלטלין מבית המגורים של החייב, זאת כאשר למשל צד ג' יכול לטעון כי "עיקול המטלטלין" עלול לפגוע בזכויות לגיטימיות שלו ברכוש המעוקל. 

דוגמה נוספת היא "עיקול משכורת", החייב רשאי לטעון כי מתקיימות נסיבות בהן אין לאפשר לזוכה לעקל כספים מתוך משכורתו של החייב, בנסיבות בהן החייב עומד בצו התשלומים החודשי שהוטל עליו, ואין לאפשר כפל גבייה בתיק ההוצאה לפועל. 

כנ"ל גם לעניין ביטול עיקול חשבון בנק עובר ושב על שם החייב, בנסיבות בהן החייב פורע את החוב לפי יכולתו ניתן לעתור לביטול העיקול הנ"ל. 

ביטול הליכים

בשונה מעיכוב הליכים, ביטול הליכים, משמעו שההליך לא קיים יותר - כאילו לא בא לעולם, מבחינת זכויות וחובות החייב והמחזיק.

השגת ביטול חשובה בעיקר במקרים של עיקול משכורת, או עיקול של חשבון הבנק - כי בלעדיה לא ניתן לשחרר לידי החייב כספים המגיעים לו. 

במסגרת הליכי חדלות פירעון, נהוג לבטל הליכים אשר מפריעים לחייב בהתנהלותו היומיומית: לנהוג, לעבוד, וכו' ולכן גם נעתור לביטול הגבלת רישיון נהיגה. לעומת ביטול עיכוב יציאה מהארץ, שאינו קשור לפעילות יומיומית רגילה של החייב בדרך כלל. 

ראינו כי עיכוב הליכי גבייה אינו דבר קל להשגה. ההליכים מעוכבים כאשר יש מקום לבירור המחלוקת בין הצדדים, ולכן במקרה כזה העיכוב הוא זמני עד להכרעה בדיון המשפטי המתנהל לרוב בין כתלי בית המשפט. 

דינם של ההליכים להתבטל כאשר מלוא החוב נפרע, או במקום בו מוכח כי לא היה מקום מלכתחילה לפעול כנגד החייב, למשל כאשר טרם בוצעה מסירה כדין של האזהרה. 

 

חוק ההוצאה לפועל
עיכוב הליכים

תחומי התמחות משפטיים

הוצאה לפועל

אפשרות אחת הינה להגיע להסדר תשלומים עם הצד השני, כלומר פריסת החוב לתשלומים חודשיים עד לכיסוי החוב.

מחיקת חובות וסגירת תיקים

מחיקת חובות ניתן לבצע באמצעות הגעה להסדרי נושים מול הזוכים במסגרת איחוד תיקים / במסגרת הליכי פשיטת רגל

פשיטת רגל

חייבים רבים מתלבטים פעמים רבות האם כדאי לפנות/להמשיך עם איחוד תיקים במסגרת ההוצאה לפועל

רישיון נהיגה

לאחר כחצי שנה מביצוע המסירה בתיק הזוכה יכול להטיל על החייב, בתנאים מסוימים, הגבלות כגון: יציאה מהארץ

מאמרים

חוק חדלות פירעון – הצעת חוק

חוק חדלות פירעון – הצעת חוק

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חוק חדלות

להמשך קריאה ...
צו עיקול

צו עיקול

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.צו עיקול

להמשך קריאה ...
הפטר בהוצאה לפועל

הפטר בהוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.הפטר בהוצאה

להמשך קריאה ...
חוק ההוצאה לפועל

חוק ההוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חוק ההוצאה

להמשך קריאה ...
ביטול עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

ביטול עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.ביטול עיקול

להמשך קריאה ...
בדיקת חשבון מוגבל

בדיקת חשבון מוגבל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.בדיקת חשבון

להמשך קריאה ...
חייב מוגבל באמצעים

חייב מוגבל באמצעים

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חייב מוגבל

להמשך קריאה ...
חוק הגנת השכר עיקול משכורת

חוק הגנת השכר עיקול משכורת

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.חוק הגנת

להמשך קריאה ...
בקשה לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל

בקשה לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.בקשה לאיחוד

להמשך קריאה ...
איחוד תיקים פעם שניה

איחוד תיקים פעם שניה

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.איחוד תיקים

להמשך קריאה ...
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.